Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Maciej Kos za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem juicybooking.com oraz na innych domenach wskazujących na poszczególne części serwisu.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:

Operator Serwisu/Podmiot przetwarzający: Maciej Kos, NIP 8411715006, ul. Westerplatte 21, 84-360 Łeba;
Serwis: serwis internetowy umieszczony w sieci Internet pod adresem głównym juicybooking.pl, umożliwiający dostęp do Usług;
Usługa: usługa świadczona w ramach Serwisu Juicybooking
Użytkownik: podmiot posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, składający Zamówienie określające warunki umowy, na podstawie której Strony będą zobowiązane do świadczeń wynikających z Umowy;
Konto: wyodrębniona część Serwisu Internetowego, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła;
Konto Użytkownika: zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi.
Umowa: umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której przedmiot i treść określają postanowienia Regulaminu. Rozliczana cyklicznie w powtarzających się okresach rozliczeniowych;
Abonament: opłata uiszczana przez Usługobiorcę w wysokości określonej w Cenniku tytułem korzystania z usługi w danym okresie rozliczeniowym;
Okres rozliczeniowy: okres jednego roku, miesiąca albo inny okres rozliczania usług świadczonych w trybie abonamentowym;
Cennik: aktualnie obowiązujący Cennik, zawierający listę Usług pozostających w ofercie oraz ich cenę
Administrator Danych użytkownika: Operator Serwisu
Administrator danych lub Administrator: Użytkownik powierzający Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania.
RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

1. Darmowe konto Użytkownika

 1. W celu zawierania Umów dotyczących poszczególnych Usług konieczne jest założenie indywidualnego Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Prowadzenie konta Użytkownika jest darmowe.
 3. Zakładając konto Użytkownika, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią i akceptuje warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz obowiązany jest podać dane umożliwiające przesłanie mu linku aktywacyjnego do konta (poprawny adres konta e-mail).

2. Zawieranie umów dotyczących Usług

 1. W celu zawarcia Umowy dotyczącej konkretnej Usługi oferowanej przez Operatora Serwisu, Użytkownik wybiera interesującą go opcję Abonamentu widoczną na stronie dotyczącej tej Usługi. Użytkownik zobowiązany jest podać wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury, w tym NIP.
 2. W przypadku wyboru Usługi w opcji płatnej Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia tej Usługi w wysokości wskazanej w Cenniku oraz Zamówieniu za pomocą przelewu internetowego.
 3. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Operatora Serwisu.

3. Płatności

 1. Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika, ze wskazaniem danych określonych przez Użytkownika, podanych przy zakładaniu Konta
 2. Za dostarczenie faktury, wysłanej na adres e-mailowy właściciela Konta, uważa się przyjęcie przez serwer pocztowy Użytkownika wiadomości zawierającej fakturę.
 3. Koszty związane z realizacją płatności za Usługi ponosi Użytkownik.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Operatora Serwisu.
 5. Operatorem płatności (w tym kart płatniczych) jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda 3 w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. Ogólne obowiązki stron

 1. Serwis juicybooking.com dostępny jest dla Abonentów przez całą dobę. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.
 2. Operator Serwisu zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek uniemożliwiających dostęp do serwisu lub utrudniających dostęp do usług. W przypadku nieusunięcia zgłoszonych awarii w terminie dłuższym niż 7 dni, Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Użytkownik, korzystając z Usługi, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Operatora Serwisu drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
 5. Operator serwisu potwierdza, że właścicielem całej treści wprowadzonej za pomocą Usługi juicybooking.com jest Użytkownik.
 6. Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść prezentowaną na stronie założonej przez Użytkownika.
 7. Wszelkie powinności wynikające z przepisów prawa dotyczące publikacji treści leżą po stronie Użytkownika.
 8. W przypadku otrzymania zgłoszenia o bezprawnym charakterze danych, Operator Serwisu, zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma prawo do uniemożliwienia dostępu do danych Użytkownika. W takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzeniu blokady konta.
 9. W przypadku naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm współżycia społecznego, Operator Serwisu może zablokować konto Użytkownika po jego uprzednim wezwaniu do zaprzestania działań naruszających normy.
 10. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
  • przerw w dostawie usługi lub niedostępności serwisu Juicybooking niezależnych od Operatora Serwisu lub będących następstwem zdarzeń, których Operator nie mógł przewidzieć,
  • niepoprawnego funkcjonowania systemu niebędącego winą Operatora, na przykład, błędów sieci telekomunikacyjnej,
  • dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieautoryzowane,
  • nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu
  • niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci przez Użytkownika: ataków hackerskich, wirusów.

5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Operator Serwisu. Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu, o zasadach przetwarzania danych, podstawie prawnej, celu oraz o przysługujących mu prawach, w tym w szczególności o prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z RODO.
 2. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, co będzie się wiązało z okresowym otrzymywaniem od Operatora Serwisu informacji o dostępnych rozwiązaniach i produktach. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć swoją zgodę.

6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu w trybie art. 28 RODO dane osobowe dotyczące jego klientów, pracowników i współpracowników, które wprowadza do systemu Operatora w celu realizacji usług świadczonych w ramach serwisu Juicybooking na zasadach i w zakresie poniżej.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
 3. Wskazane w ust. 1 zbiory danych obejmują w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr identyfikacji podatkowej, nr telefonu, adres email.
 4. Czynności przetwarzania dokonywane przez Operatora obejmują utrwalanie i przechowywanie danych w systemie elektronicznym.
 5. Administrator danych oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania danych w zakresie w jakim je powierza do przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu.
 6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, jak również zgodnie z RODO oraz z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.
 7. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 8. Zakres powierzenia może być w każdym momencie rozszerzony albo ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie albo rozszerzenie zakresu powierzenia może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych Podmiotowi przetwarzającemu informacji w tym przedmiocie w formie elektronicznej (na adres email: support@juicybooking.com). W przypadku braku reakcji Podmiotu przetwarzającego w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
 9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone mu dane w celu realizacji niniejszej umowy oraz ich przeszkolenia z zakresu ochrony danych. Zapewnia również, że osoby przez niego upoważnione do przetwarzania zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje zarówno okres zatrudnienia lub współpracy tych osób z Podmiotem przetwarzającym, jak również po jego ustaniu.
 11. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Administratora.
 12. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem powierzonych mu danych zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie lub przesyła potwierdzenie ich zniszczenia w formie elektronicznej, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 13. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 14. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu danych osobowych zgłasza je Administratorowi nie później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia naruszenia. Do czasu przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych, Administrator podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia
 15. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację Administratorowi.
 16. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.
 17. Podmiot przetwarzający może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Administratora danych osobowych firmie DigitalOcean w celu świadczenia usługi hostingowej DigitalOcean. Przekazane dane będą wykorzystywane wyłącznie na cele działania serwisu Juicybooking. Centra danych DigitalOcean, w których przechowywane są dane znajdują się na terenie państwa członkowskiego UE, gdzie zapewniony jest odpowiedni poziom ich ochrony. Szczegóły odnośnie poziomu bezpieczeństwa DigitalOcean oraz zgodności z rozporządzeniami o ochronie danych GDPR (RODO) znaleźć można pod adresem: https://www.digitalocean.com/trust/
 18. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej, w tym w formie elektronicznej, zgody Administratora danych.
 19. Podwykonawca Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
 20. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 21. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający przepisy Rozporządzenia, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez Rozporządzenie lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
 22. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, jak również o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.
 23. Czas przetwarzania danych Użytkownika oraz danych konta przez Operatora Serwisu nie jest dłuższy niż wymaga tego zapewnienie poprawnego świadczenia Usługi, tj. od momentu założenia konta w Serwisie do 30 (słownie: trzydzieści) dni po skasowaniu konta Użytkownika w Serwisie. Okres trzydziestodniowego przetwarzania danych związany jest z istnieniem backupów Serwisu, dzięki którym Operator Serwisu umożliwia zachowanie integralności danych podczas świadczenia Usługi. Okres przetwarzania danych może być dłuższy, gdy prawo polskie lub unijne nakłada na Operatora Serwisu taki obowiązek
 24. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 25. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

7. Wymagania techniczne

 1. W celu zapewnienia poprawnego działania Usług, konieczne jest zainstalowanie przeglądarki internetowej Chrome, Edge, Firefox, Opera z zaleceniem, aby były to najnowsze stabilne wersje tych przeglądarek.

8. Zmiana regulaminu

 1. Regulamin może być zmieniany przez Operatora Serwisu. O każdej zmianie w Regulaminie Operator Serwisu poinformuje Użytkowników.
 2. Aktualna wersja regulaminu wchodzi w życie 10.02.2020

9. Procedura reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: support@juicybooking.com . Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

Wypróbuj Juicybooking bezpłatnie przez miesiąc!